Gallery

Rembates municipality

SIA “Ekolat” from November 2015 to June 2016 was developing engineering design for the project “Water supply and sewerage system reconstruction of the SAC “Senliepas” in Rembates municipality, Kegums district”.

The project realisation was in the summer-autumn period 2016, and Ekolat ensured author supervision during construction works.

The engineering project design included following positions: a new borehole with a yield of 1,5 l/s; existing water network renewal – 190,0 m, restoration of sewerage network – 372,0 m; sewage treatment plant with capacity 18 m3/day; fire pond’s renewal and fitting.

Biķernieku pagasts

Pēc Biķernieku pagasta pārvaldes pasūtījuma, SIA „Ekolat”, no 2012.gada septembra līdz 2013.gada februārim, veica tehniski-ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Biķernieku pagasta Biķernieku ciemā” izstrādi, un 2014.gadā nodrošināja autoruzraudzību būvdarbiem. Būvprojekts paredzēja ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju un izbūvi, kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. 

Biķernieku ciema ūdenssaimniecības attīstības projektā tika ietverti sekojoši darbi: esošā dziļurbuma atjaunošana; esošo dziļurbumu tamponāža; hidroforu un autonomas elektrības barošanas stacijas (8 kW) uzstādīšana ūdens sagatavošanas stacijā; jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvada izbūve; notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar kopējo ražību 35 m3/dnn izbūve; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve ap 1875,0 m; kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ap 1600,0 m.

Kalupes pagasts

SIA „Ekolat” 2012.gadā veica tehniski-ekonomiskā pamatojuma un būvprojekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpils novada Kalupes pagasta Kalupes ciemā” izstrādi. Būvprojekts tika realizēts no 2013.gada maija līdz 2013.gada novembrim, projekta realizācijai tika nodrošināta   autoruzraudzība.

Projektējamais darba apjoms: ūdensapgades tīklu atjaunošana – 3617,0 m, kanalizācijas tīklu atjaunošana – 117,0 m, kanalizācijas spiedvada izbūve – 7,0 m,  ieprojektētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas: KSS1 –  10m3/h, KSS2 –  15m3/h, viena dziļurbuma atjaunošana, ūdenstorņa rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija – 125 m3/dnn.

Medumu ciemats

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrējamās aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku skaitu līdz 2000” ietvaros, Medumu pagasta pārvalde un SIA „Ekolat” veiksmīgi sadarbojās projektā „Daugavpils rajona Medumu pagasta Medumu ciema ūdenssaimniecības attīstība I, II, III un IV kārtas izstrādē un realizācijā.

Cieša sadarbība bija būvprojekta izstrādes laikā no 2008. – 2013. gadam un būvdarbu autoruzraudzības laikā 2010. – 2014. gadā.

Projekta realizācijas rezultātā Medumu ciema iedzīvotājiem un iestādēm tiek nodrošināta centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība, kā arī atjaunotas esošās ūdensapgādes sistēmas, paaugstināta ūdensapgādes drošība un nepārtrauktība.

Kopumā ciemā tika izprojektēti ūdensapgādes tīkli 5764,0 m, kanalizācijas tīkli 4943,0 m, jauns dziļurbums, divu esošo dziļurbumu rekonstrukcija, ūdens atzelžošanas iekārtas uzstādīšana – 12 m3/h,  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – 100 m3/dnn, ūdenstorņa V-100m3 rekonstrukcija, trīs kanalizācijas sūkņu stacijas: KSS1 – 10 m3/h, KSS2 – 8 m3/h, KSS3 – 10 m3/h,  kanalizācijas spiedvadi 854,0 m.

Varakļānu ūdenssaimniecība

FIDIC dzeltenās grāmatas ietvaros 2015.g. Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA realizēja Kohēzijas fonda lidzfinansētu projektu „Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta”. Kā būvuzņēmēja SIA”ĢL konsultants” apakšuzņēmējs SIA „Ekolat” 2015.gada vasaras periodā izstrādaja būvprojektu, kas atbilda Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām.

Ieprojektēto komunikāciju apjoms pēc būvprojekta: ūdensapgādes tīklu paplašināšana un atjaunošana 8741,0 m; kanalizācijas tīklu paplašināšana un atjaunošana 4660,0 m; piecu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve ar ražību 11m3/h, ieskaitot to elektroapgādi; kanalizācijas spiedvadu būve 750,0 m.

Krāslavas ūdenssaimniecība
2009.gada oktobrī SIA „Ekolat” veica notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (ar jaudu 2000 m3/d) un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas (ar jaudu 2200 m3/dnn) izbūves būvuzraudzību Krāslavā, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta, (Krāslavas pilsēta)”.

Krustpils novads

Pēc Krustpils novada pašvaldība pasūtījuma laika posmā no 2012. gada maija līdz oktobrim SIA „Ekolat” izstrādāja būvprojektu „Ūdenssaimniecības attīstība Krustpils novada, Mežāres pagasta, Mežāres ciemā”. 

Projektējamais darbu apjoms: ūdensapgades tīkli  2442,0 m, kanalizācijas tīkli 1216m, 1 urbuma rekonstrukcija, ūdenstorņa V=50 m3 renovācija, KSS1 (15 m3/h), KKS-2 (10 m3/h), KSS-3  (10 m3/h), spiedvads 325 m, NAI (70 m3/dnn), dīzeļģenerators.

Viļakas ūdenssaimniecība

SIA „Ekolat” 2009.gadā īstenoja projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Viļakā”, kas paredzēja kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanu un ūdens resursu aizsardzību. Tika ieprojektēti sekojoši būvprojekta apjomi: 2 esošo artēzisko aku rekonstrukcija un 1 jaunas akas būvniecība, aprīkošana un pievienošana tīklam; 1 esošās akas tamponēšana; ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana; aizbīdņu nomaiņa 15 gab.; NAI400 būvniecība.