Vides un dabas aizsardzības projekti

Mūsdienās vides politika ir būtiska ilgtspējīgai attīstībai un efektivitātes paaugstināšanai, līdz ar to SIA „Ekolat” sniedz klientiem sekojošus pakalpojumus:

  • Vides projektu izstrāde un vadība
  • Konsultācijas vides likumdošanā;
  • Ietekmes uz vidi novērtējums;
  • A, B, C kategoriju piesārņojošo darbību iesniegumu izstrāde atļaujas saņemšanai;
  • Gaisa kvalitātes novērtēšana, aprēķinu veikšana un piesārņojošo vielu  emisiju limitu projektu izstrāde.

SIA „Ekolat”  piedāvā profesionālus un normatīvo aktu prasībām atbilstošus pakalpojumus gaisa piesārņojuma izkliedes novērtēšanai. Iesniegumu sagatavošana tiek veikta ciešā sadarbībā ar klientu, lai nodrošinātu optimālu risinājumu piemērošanu un nezaudētu laiku nepieciešamo procedūru izpildē.